+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Saradnja sa roditeljima odvija se u okviru Vijeća roditelja kojeg sačinjavaju roditelji predstavnici svakog odjeljenja. Vijeće roditelja sastaje se najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i više.

Vijeće roditelja ima funkciju da:

  • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi
  • aktivno učestvuje u raznim oblicima rada u školi
  • slobodno izražava svoje mišljenje i daje prijedloge organima škole za poboljšanje uvjeta rada škole
  • upoznaje organe škole sa svojim zaključcima, prijedlozima i stavovima o svim pitanjima u okviru svoje nadležnosti
  • podstiče aganžman roditelja u radu škole, učestvuje u realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje rad škole
  • daje mišljenje o prijedlozima za izricanje odgojno-disciplinskih mjera
  • daje sugestije za izmjene i dopune akata Škole koje se odnose na društveni život i slobodne aktivnosti učenika
  • ostvaruje saradnju sa vijećima roditelja iz drugih škola radi razmjene iskustava
  • aktivno učestvuje u izradi, provedbi i evaluaciji plana razvoja škole