+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Produženi boravak

Organizacija rada u produženom i cjelodnevnom boravku obuhvata obavezne sadržaje koji se tokom sedmiĉne i dnevne organizacije rada kontinuirano smjenjuju i nadopunjavaju, a što zavisi od
interesovanja i sposobnosti uĉenika i dužine vremena boravka uĉenika u produženom boravku. Obavezni sadržaji produženog boravka realiziraju se kroz:
a) aktivan i pasivan odmor,
b) pomoć uĉeniku u uĉenju i izradi domaće zadaće,
c) slobodne aktivnosti.
Aktivan i pasivan odmor je bitan segment u zaštiti i unapređenju fiziĉkog i mentalnog zdravlja uĉenika, a zadovoljava potrebu uĉenika za kretanjem i odmorom. Potrebno je svakodnevno organizirati kraće odmore za uĉenike i nastojati da više od polovine vremena provedenog u produženom i cjelodnevnom boravku bude ispunjeno aktivnostima koje osiguravaju kretanje i
komunikaciju.
Pomoć uĉeniku u uĉenju i izradi domaće zadaće realizira se organizirano i planski. Uz nadzor nastavnika angažiranih u produženom boravku uĉenici rade zadatke predviđene za domaću zadaću.
Za vrijeme samostalnog rada uĉeniku se mogu zadati sljedeće aktivnosti: izrada domaće zadaće, uĉenje, ĉitanje obavezne školske i domaće lektire, ĉitanje ĉasopisa za djecu, enciklopedija kao i savremenih elektronskih i multimedijalnih sredstava kao izvora informacija, vježbe pravopisa, izvođenje i izrada razliĉitih praktiĉnih radova, rad na projektima i drugo. U toku samostalnog rada uĉenika, zadatak nastavnika je da ih uvodi u razliĉite metode i tehnike uĉenja koje odgovaraju individualnim karakteristikama i potencijalima svakog pojedinog uĉenika.