+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta za školsku 2018/2019. godinu

jan 18, 2019 | Konkursi

JU OSNOVNA ŠKOLA „MIROSLAV KRLEŽA“  ZENICA, na osnovu člana 72. stav 2 i člana 94. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18.),  uz dobijenu saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-521-29-03/18. od 09.01.20189. godine, Odlukom Školskog odbora, broj: 57/19. od 17.01.2019. godine,  r a s p i s u j e:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta za školsku 2018/2019. godinu

  1. Fizika  – na 2 časa, na određeno vrijeme a najkasnije do 15.08.2019. godine.

U V J E TI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uvjete propisane Zakonom o osnovnoj školi, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu.

Uz prijavu na Konkurs dostaviti sljedeće dokumente:

  1.   Diplomu o završenoj stručnoj spremi, original ili ovjerena kopija:
  2. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci:
  3. Izvod iz Matične knjige rođenih:
  4. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu u radni odnos,
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, po  prijemu u radni odnos.

Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZE-DO kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona („Službene novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/18.), a koji su objavljeni na stranici Kantona www.zdk.ba.

Prijem i bodovanje kandidata vršit će se primjenom Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Ukoliko se na Konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, vršit će se prijem u skladu sa UPUTSTVOM za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2018/2019. godini Ministarstva  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-38-9334/18. od 20.06.2018. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme, obavezni su pored gore navedene dokumentacije dostaviti  dodatne dokumente i to: Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti  i e-mail adresu. Dokumentacija kandidata se ne vraća, a istu kandidati mogu lično preuzeti u Upravi škole u roku od 30 dana po okončanju konkursnog postupka. O rezultatima Konkursa  kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Prijave na Konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JU OŠ «Miroslav Krleža» Zenica, Travnička cesta broj 8, 72.000 Zenica, sa naznakom

«ZA KONKURS“  ili pak predati na protokol u Sekretarijat škole.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica